แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการที่ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอำนวยการ การควบคุมองค์การ ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่