ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน การจัดทำโครงการ การดำเนินงานและจัดการโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ