3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย 3(3-0-6) Insurance and Insurance Institutions ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย ความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคล ธุรกิจ และองค์การต่าง ๆ หลักการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่าง ๆ วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกันโครงสร้าง ลักษณะและบทบาทการดําเนินงานของ สถาบันประกันภัย และปัญหาที่เกิดกับสถาบันประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อเท็จจริงและ สภาพการณ์ในประเทศไทย