3534204 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) International Finance and Banking วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531102 การเงินและการธนาคาร ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและปัญหาของ ดุลการชําระเงินกับภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการปรับตัว ตลาด เงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงและเครื่องมือปูองกันความเสี่ยงจากสถานการณ์การเงินระหว่างประเทศ