แนวคิดและความสำคัญของการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ องค์ประกอบของสำนักงานสมัยใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ งานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานเอกสาร การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสำนักงาน โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสํานักงานสมัยใหม่