หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคำ วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้คำศัพท์

Fundamental of English grammar focusing on the word structure of, phrase, and sentence, principle of English pronunciation, and vocabulary proficiency.