ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจายข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรและสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ โดยใช้บริบทด้านการจัดการธุรกิจเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษา