แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการในการพัฒนาแผนธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุน และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ