เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล รหัสวิชา 4122203 นี้

ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชา เฉพาะ(เฉพาะ

เลือก) ของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสอนนี้ มีเนื้อหาทั้งหมด 10 บท ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวน การการออกแบบหน้าจอ

และคอนโทรลพื้นฐาน พื้นฐานการเขียนโปรแกรม คำสั่งควบคุมการท างานและการจัดการความ

ผิดปกติค าสั่งควบคุมการท างานแบบท าซ้ าและตัวแปรชุดค าสั่งทำงานซ้ า (Loop Statement)

ฟังก์ชันและการจัดการความผิดปกติการสร้างเมนูและการประยุกต์ใช้คอนโทรลสร้างแบบฟอร์ม

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และกรณีศึกษา ร้านขายหนังสือและการออกรายงาน


ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้คงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร

หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย ผู้เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็น

ต่างๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย