รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ