ศึกษาหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  การแทนองค์ความรู้ เทคนิคการค้นหา การให้เหตุผลและการอนุมาน และระบบผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน ด้านปัญญาประดิษฐ์