ขั้นตอนการทำวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดเรื่องและการค้นหาข้อมูลการนำเสนอหัวข้องานวิจัย  การออกแบบงานวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล และการสรุปผล เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย