ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางสถิติและการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป และการแปรผล