ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชนแนวความคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชน ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายมหาชน และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน