โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการแปลภาษาโปรแกรม ชนิดของตัวแปร การตรวจสอบชนิดและขอบเขตของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม โปรแกรมย่อย และการเวียนเกิด abstraction mechanism แนวคิดภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุและ virtual machine การฝึกปฎิบัติเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ