1.1 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศออนไลน์ ลักษณะ ประเภทของสารสนเทศออนไลน์ รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาต่างๆ เทคนิค วิธีการสืบค้นและการประเมินผลฝึกปฎิบัติการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์จากฐานข้อมูลสาขาต่างๆที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.2 ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้