เนื้อหาสำหรับใช้ประกอบอบรม หรือ กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ในส่วนของการแสดงรูปแบบ Activity ต่างๆ