ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ประเภท และส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระเบียบและวิธีการในเครือข่ายข้อมูลและการควบคุมสายสื่อสาร พาหะในการสื่อสาร การออกแบบข่ายงานสื่อสาร การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายในอนาคต