ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา ได้การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา