ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน