การอ้างอิงมีความสำคัญมากในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  เพราะการอ้างอิงจะระบุแหล่งที่มาของสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความถูกต้องของสารสนเทศที่นำมาประกอบการเรียบเรียงแสดงความเชื่อถือในเอกสารที่อ้างอิงและให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน  ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้อ่านในการศึกษาเพิ่มเติม