ศึกษาถึงแนวคิด และที่มาของจริยธรรม และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Manager’s Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employee’s Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย