ตำราเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี วิชา การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย โปรแกรมวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง สาระสำคัญเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย สิ่งแวดล้อมในช่องทางการจัดจำหน่าย การค้าส่ง  การค้าปลีก     การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การจัดการโลจิสติกส์        การขนส่ง  การจัดการคลังสินค้าและการประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่าย