ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสาร และการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่  เครื่องใช้ที่ใช้ภายในบ้านสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ การถนอมอาหารและการรักษาคุณภาพอาหาร การแปรรูปและบรรจุ รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อม การลดพิษทางน้ำ อากาศ แสงและเสียง การส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช