ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศในธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธ์ สารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์กรในระบบสารสนเทศ จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบ สารสนเทศแบบต่างๆ เช่น ระบบของกระบวนการด้านการด าเนินงาน ระบบรายงานด้านการจัดการ ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ