แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการ บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทาการ การจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า คำศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี