คู่มือออนไลน์ การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning

การเข้าใช้งานระบบ (Login และ Logout)

ระบบ KPRU LMS e-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล Username และ Password ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่ใช้ในการ Authentication ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งาน โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกันกับที่ใช้ Authentication ของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยตรงไม่ต้องทำการลงทะเบียนการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://lms.kpru.ac.th และทำการ Login เข้าระบบจากเมนูมุมบนด้านขวามือจะมีคำว่า “Log in” ตามรูปหมายเลข 1 หรือ บล็อค “LOGIN” ตามรูปหมายเลข 2 ทางด้านซ้ายมือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)

หลังจากทำการ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ได้ โดยอันดับแรกที่อยากจะแนะนำให้ทำก่อนเป็นอันดับแรกนั้น คือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้โดยไปที่ ชื่อผู้ใช้ > Preferences > Edit profileการขอสร้างรายวิชา (Request a course)

ระบบ KPRU LMS e-Learning มีเครื่องมือให้อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาเองได้ตามต้องการ แต่เพื่อลดปัญหาของการสร้างรายวิชาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น สร้างผิดหมวดหมู่ หรือ มีการกรอกรายวิชาที่ไม่เป็นข้อมูลจริง ดังนั้น จึงกำหนดให้อาจารย์ดำเนินการร้องขอสร้างรายวิชาเข้ามาในระบบ จากนั้น Admin จะตรวจสอบและดำเนินการอนุมัติการสร้างรายวิชาเป็นลำดับต่อไปการจัดการเนื้อหา (Content Management)

เมื่อเข้าระบบมาสู่รายวิชา เห็นได้ว่าหน้าหลักของรายวิชาจะยังไม่สามารถบริหารจัดาการเนื้อหา และไม่ปรากฏเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราจัดการกับบทเรียน ดังนั้น ต้องมีการเปิดการแก้ไขก่อน จึงจะสามารถแก้ไข เพิ่มบทเรียน และอื่นๆการแก้ไขชื่อบทเรียน (Topic)

ระบบได้จัดเตรียม Topic จำนวน 10 Topic ให้เป็นพื้นฐานซึ่งสามารถแก้ไขให้ใช้เป็นประโยคหรือคำอื่นๆ เช่น บทที่ หรือ สัปดาห์ หรือตามที่ผู้สอนกำหนด และเพิ่มหรือลดจำนวน Topic ได้ตามต้องการติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Email: ictkpru@kpru.ac.th | Tel. 055-706555 ต่อ 1561